Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje najdete v části “Informace o správci” v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

2. hosting

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Může se jednat o IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Používáme následující hosting:

united-domains AG
Gautingerova ulice 10
D-82319 Starnberg
Německo

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že správce údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je

5ELF Ltd.
Am Kalkhügel 19
D-99706 Sondershausen

Telefon: +49 (0) 3632 57 890 34
Fax: +49 (0) 3632 57 890 35
E-mail: info@clipfritz.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR a čl. 9 odst. 2 lit. a GDPR, pokud jde o zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR jsou zpracovávány. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení), zpracování údajů se provádí rovněž na základě § 25 odst. 1 GDPR. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. b GDPR. Kromě toho zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR. Zpracování údajů může být rovněž založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 lit. f Je třeba provést DSGVO. Informace o příslušných právních základech v jednotlivých případech jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) mohou vaše údaje zpracovávat, analyzovat a trvale ukládat na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU, COŽ ZAHRNUJE I PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM SOUVISÍ S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽITY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je nezákonné, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
 • Pokud podáte námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou například nevyžádané e-maily.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. “cookies”. Soubory cookie jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou buď uloženy dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být při návštěvě našich webových stránek ve vašem zařízení uloženy také soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 1 lit. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Statistiky WP

Tato webová stránka používá analytický plugin WP Statistics pro WordPress. Poskytovatelem tohoto pluginu je wp-statistics.com. Z údajů jsou sestaveny jednoduché statistiky v anonymizované podobě. Za tímto účelem nejsou vytvářeny žádné uživatelské profily a nejsou nastavovány žádné soubory cookie. Veškeré údaje shromážděné službou WP Statistics jsou na tomto webovém serveru uloženy zcela anonymně. Proto není možné návštěvníka osobně identifikovat, a to ani zpětně.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

5 Borlabs Cookie Plug-In

Tato webová stránka používá Borlabs Cookie, rozšíření (plugin) pro WordPress od společnosti Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Straße 17, 21107 Hamburg, Německo. Technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se používá k získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie a k jejich zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně údajů. Soubor cookie uložený v prohlížeči za tímto účelem obsahuje všechna udělená, odvolaná nebo odmítnutá oprávnění, a je proto klasifikován jako zásadní. Ověřování ze strany návštěvníka proto není pro samotný modul plug-in vyžadováno. Údaje nebudou v žádné formě předávány třetím stranám. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. c GDPR.

Další podrobnosti / ochrana údajů:
https://de.borlabs.io/datenschutz/
https://de.borlabs.io/datenspeicherung/

6. zpravodaj

Údaje o zpravodaji

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu “odhlásit odběr” v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vyřadit e-mailové adresy z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu podle čl.6 odst. 1 lit. f GDPR vymazat nebo zablokovat vaše údaje.

Údaje, které ukládáme pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.

Poté, co se odhlásíte ze seznamu pro zasílání newsletteru, může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, pokud je to nutné k zabránění budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny se používají pouze k tomuto účelu a nejsou spojovány s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Mailchimp

Tato webová stránka používá Mailchimp k zasílání profesionálních newsletterů. Poskytovatelem je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Mailchimp je služba, která slouží mimo jiné k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Pokud zadáte údaje pro účely přihlášení k odběru newsletteru (např. e-mailovou adresu), budou uloženy na serverech společnosti Mailchimp v USA.

Společnost Mailchimp je certifikována v souladu se “Štítem EU-USA na ochranu soukromí”. “Štít na ochranu soukromí” je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která má zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů v USA.

Pomocí služby Mailchimp můžeme analyzovat naše newslettery. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí služby Mailchimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. web beacon) se připojí k serverům společnosti Mailchimp v USA. Díky tomu je možné zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Shromažďují se také technické informace (např. čas přístupu, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace se používají výhradně pro statistickou analýzu newsletterů. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.

Pokud si nepřejete, aby Mailchimp analyzoval vaše údaje, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Odkaz k tomuto účelu uvádíme v každé zprávě zpravodaje.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z našich serverů i serverů Mailchimpu smazány. Údaje, které ukládáme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), tím nejsou dotčeny.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mailchimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů na zakázku

Se společností Mailchimp jsme uzavřeli smlouvy o pověřeném zpracování údajů a při používání Mailchimpu plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

7. zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen z rozšířeného režimu ochrany údajů. YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci pokusů o podvod.

Po spuštění videa na YouTube mohou být spuštěny další operace zpracování dat, které nemůžeme ovlivnit.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (místní hosting)

Tento web používá pro standardizované zobrazení písem technologii Font Awesome. Font Awesome je nainstalován lokálně. Připojení k serverům společnosti Fonticons, Inc. se neuskuteční.

Další informace o aplikaci Font Awesome naleznete v zásadách ochrany osobních údajů aplikace Font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

Použití služby Adobe Typekit

Tyto webové stránky používají webová písma Adobe Typekit. Typekit je služba nabízená společností Adobe. Tato služba poskytuje písma, která se zobrazí ve webovém prohlížeči uživatele po volání serveru společnosti Adobe (v USA).

Jak společnost Typekit používá soubory cookie?
Při poskytování webových stránek Typekit ( www.typekit.com) používá TypeKit soubory cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů (Typekit Privacy Notice) Při poskytování služby Typekit nejsou na webových stránkách pro poskytování písem ukládány žádné soubory cookie.

Jaké informace shromažďuje služba Typekit?
Za účelem poskytování služby Typekit může společnost Adobe shromažďovat informace o písmech poskytovaných na našich webových stránkách. Tyto informace se používají pro účely vyúčtování a dodržování předpisů a mohou zahrnovat:

 • poskytnutá písma
 • ID záznamu
 • JavaScriptová verze věty (řetězec)
 • Typ záznamu (řetězec “konfigurovatelný” nebo “dynamický”)
 • ID účtu (identifikuje zákazníka, od kterého je záznam)
 • Služba, která poskytuje písma (např. Typekit nebo Edge Web Fonts).
 • Aplikace, která požaduje písma (např. Adobe Muse).
 • Server, který poskytuje písma (např. server Typekit nebo Enterprise CDN).
 • Název hostitele stránky, na které jsou písma načtena.
 • Doba, kterou webový prohlížeč potřebuje ke stažení písem.
 • Doba od stažení písem pomocí webového prohlížeče do jejich použití.
 • Zda je nainstalován blokátor reklam, aby se zjistilo, zda blokátor reklam narušuje správné sledování zobrazení stránek.

Jak společnost Adobe využívá shromážděná data?
Společnost Adobe používá k poskytování služby Typekit informace z webových stránek třetích stran, které používají písma Typekit. Tyto informace se také používají k diagnostice problémů s doručováním nebo stahováním a k placení výrobcům písem.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud je služba Google Maps aktivována, může společnost Google používat webové fonty Google za účelem standardizace zobrazení písem. Při vyvolání Map Google prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Mapy Google používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://priva cy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme “Google reCAPTCHA” (dále jen “reCAPTCHA”). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje zadané na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadal člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem chránit své webové stránky před zneužíváním automatického špehování a SPAMu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v Podmínkách používání služby Google na následujících odkazech: https: //policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

Zdroj: https: //www.e-recht24.de