IMPRINT

Otisk

5ELF Ltd.
Am Kalkhügel 19
D-99706 Sondershausen

Telefon: +49 3632 5789034
Fax: +49 3632 5789035

e-mail: info@clipfritz.de

Domovská stránka: www.clipfritz.de

5ELF GmbH, sídlo: Sondershausen

Místní soud Jena, HRB 519846, DIČ DE 815 255 163

Výkonný ředitel: Mario Brosche


Odpovědnost za obsah ve smyslu § 18 odst. 2 MStV:

Mario Brosche
Am Kalkhügel 19
D-99706 Sondershausen

Odmítnutí odpovědnosti

1. obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost na straně autora. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

2. odkazy a reference
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky (“hypertextové odkazy”), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost nést odpovědnost nastala pouze v případě, že by si autor byl vědom obsahu a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Výslovně se proto distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích a všech ostatních formách databází vytvořených autorem, k jejichž obsahu je možný externí přístup. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá pouze poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

3. autorské právo a právo na označování
Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny názvy značek a ochranných známek uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích osob!

Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou obrázky, schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

4. ochrana údajů
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

5 Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.