IMPRINT

Nadruk

5ELF Ltd.
Am Kalkhügel 19
D-99706 Sondershausen

Telefon: +49 3632 5789034
Faks: +49 3632 5789035

e-mail: info@clipfritz.de

Strona główna: www.clipfritz.de

5ELF GmbH, siedziba statutowa: Sondershausen

Sąd lokalny w Jenie, HRB 519846, NIP DE 815 255 163

Dyrektor zarządzający: Mario Brosche


Odpowiedzialny za treść w rozumieniu § 18 ust. 2 MStV:

Mario Brosche
Am Kalkhügel 19
D-99706 Sondershausen

Zastrzeżenie

1. treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

2. odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (“hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, jak również do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której następuje odniesienie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. prawo autorskie i prawo dotyczące etykietowania
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak obrazy, wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

4. ochrona danych
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

5 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.